Nhà yến Nhà yến Cảnh Dương

Nhà yến Nhà yến Cảnh Dương ở Bình Thuận khu vực Huyện Tánh Linh
Chủ nhà yến: Yến Sào Cảnh Dương
Diện tích sàn: 50 m2
Ngày vận hành: 01/07/2014
Sản lượng/năm: 24 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 01/07/2014 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến