Nhà yến Yến Sào Vĩnh Thịnh

Nhà yến Yến Sào Vĩnh Thịnh ở Bình Thuận khu vực Huyện Bắc Bình
Chủ nhà yến: Công Triệu
Diện tích sàn: 480 m2
Ngày vận hành: 01/04/2012
Sản lượng/năm: 100 kg/năm
Giới thiệu:
Lịch sử vận hành:
  1. 01/04/2012 - Khai trương nhà yến
Lịch sử khai thác
  1. 30/10/2015 - 7,5 kg
  2. 28/09/2015 - 7 kg
Xưởng gia công làm sạch/tinh chế tổ yến